Chào mừng đến với Mộc Cafe của chúng tôi

Cafe hạt & cafe phin

Cafe Việt Nam

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Cafe máy

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Trà hoa

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Trà trái cây

Sữa tươi

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Trà sữa

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Soda

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Sữa chua

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Thức uống truyền thống

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Nước ngọt

Nước ngọt

Sản phẩm demo A

10.000 

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Strongbow

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Rượu vang

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Bánh

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Combo

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Mỳ ý

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Cơm ngon chuẩn Việt

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Ăn vặt

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Chào mừng đến với Mộc Cafe của chúng tôi

Cafe Việt Nam

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Cafe máy

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Trà hoa

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Trà trái cây

Sữa tươi

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Trà sữa

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Soda

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Sữa chua

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Thức uống truyền thống

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Nước ngọt

Nước ngọt

Sản phẩm demo A

10.000 

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Strongbow

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Rượu vang

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Bánh

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Combo

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Mỳ ý

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Cơm ngon chuẩn Việt

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000 

Ăn vặt

Ăn vặt

Reb Berries

59.000 
10.000 
10.000 
10.000